Skip to main content

Algemene voorwaarden van HormoonFlow

Artikel 1 Definities 

 1. HormoonFlow, gevestigd te Groningen, KvK-nummer 65976460, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als HormoonFlow.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan HormoonFlow zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, workshops, trajecten en levering van overige diensten en producten door of namens HormoonFlow waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door HormoonFlow in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3 Offertes 

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. HormoonFlow kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een offerte geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, worden apart vermeld.
 3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot volledige betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen. HormoonFlow komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.
 4. Betaling in termijnen is mogelijk. HormoonFlow is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. HormoonFlow heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. HormoonFlow heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 6. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een traject of workshop eerder aanvangt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van HormoonFlow op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan HormoonFlow.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. HormoonFlow zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart HormoonFlow voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. HormoonFlow voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. HormoonFlow is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 2. De overeenkomst kan alleen na toestemming van HormoonFlow worden overgedragen.
 3. Doordat enkele diensten van HormoonFlow online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 4. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft HormoonFlow de mogelijkheid een workshop of sessie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte van de therapeut en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de workshop of sessie noodzakelijk zijn. HormoonFlow maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever.
 2. HormoonFlow behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door HormoonFlow wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 3. Annulering door de opdrachtgever voor een workshop is in geval van onvoorziene omstandigheden -deze komen uitsluitend ter beoordeling van HormoonFlow- kosteloos. Bij iedere andere verhindering komt opdrachtgever het recht toe, na overleg met HormoonFlow, het toegangsbewijs voor de workshop over te dragen aan een derde.
 4. Annulering van een afgesproken sessie is tot 24 uur voor aanvang kosteloos; bij annulering binnen 24 uur of verstek wordt de sessie doorberekend.

Artikel 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht is HormoonFlow gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar HormoonFlow redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van HormoonFlow jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

 1. HormoonFlow is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. HormoonFlow is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. HormoonFlow is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever gedurende een overeenkomst op locatie.
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of workshop.
 5. In het geval dat HormoonFlow een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, danwel door HormoonFlow aan opdrachtgever in rekening is gebracht.
 6. Opdrachtgever vrijwaart HormoonFlow tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door HormoonFlow geleverde diensten en content.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door HormoonFlow aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij HormoonFlow. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. HormoonFlow verleent de opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en herroepelijk recht om de kennis uit een workshop te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
 3. Wanneer de opdrachtgever foto’s wil maken tijdens een workshop is hiervoor toestemming benodigd van alle aanwezigen. Beeldmateriaal mag enkel worden gepubliceerd met toestemming van alle aanwezigen en inclusief naamsvermelding van HormoonFlow. Foto’s waarop de inhoud van een workshop duidelijk zichtbaar is, zijn enkel voor eigen gebruik van de opdrachtgever. HormoonFlow is tevens gerechtigd beeld- en geluidsopnamen te maken. Deze opnamen worden in onderling overleg ter beschikking gesteld aan opdrachtgever. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever toestemming dat deze beelden worden gebruikt voor promotiemateriaal.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen artikelen en blogs

 1. De content op de website van HormoonFlow wordt met de grootste zorg samengesteld. Indien artikelen toch spelfouten of feitelijke onjuistheden bevatten, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud.
 2. HormoonFlow krijgt zo nu en dan producten toegestuurd van bedrijven om uit te proberen. Enkel de producten waar HormoonFlow zelf enthousiast over is zullen echter op de website verschijnen. Tegenover deze diensten staat dan ook geen vergoeding.
 3. Wanneer HormoonFlow wel een vergoeding krijgt voor een artikel, zal dit onderaan het artikel kenbaar worden gemaakt. De mening van HormoonFlow is echter niet te koop. HormoonFlow zal te allen tijde, ook bij gesponsorde content, haar eerlijke mening verwoorden. Teksten zullen dan ook altijd door HormoonFlow zelf worden geschreven.

Artikel 13 Klachten en garantie

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan HormoonFlow.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 14 Geschilbeslechting 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens HormoonFlow en betrokken derden 12 maanden.